სერვისები

ჩვენ გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მომსახურების სრულ სპექტრს:

 • შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის და შესაბამისი პროცედურების დანერგვა
 • რისკების შეფასება საერთაშორისოდ მიღებული მეთოდოლოგიის მიხედვით
 • კანონით მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარმოება
 • სახიფათო ნარჩენების მართვა
 • თანამშრომლების ტრენინგები
 • რეკომენდაციების პაკეტის მომზადება და შემდგომი რეგულარული მონიტორინგი
 • ინციდენტების მართვა
1 დოკუმენტაციის მომზადება
2 რისკების მართვა
3 სამუშაოების ჩამონათვალი
1 დოკუმენტაციის მომზადება
 • უსაფრთხოების პოლიტიკის და სტრატეგიის შედგენა
 • რისკების შეფასება:
  •     -საფრთხეების იდენტიფიცირება
  •     -სამუშაო ადგილზე არსებული რისკების შეფასება
  •     -ინფრასტრუქტურის რისკების შეფასება
  •     -პროფესიული დაავადებების რისკების შეფასება
 • უსაფრთხო მუშაობის სისტემა
 • საგანგებო სიტუაციაში მოქმედების გეგმა
 • სამუშაოს შესრულების ნებართვა (Work Permit)
 • ჩეკლისტები; ჟურნალები
 • ნარჩენების მართვა
  • ​    -სახიფათო ნარჩენების მართვა
  •     -სეპარირებული ნარჩენების მართვა
 • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 • ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიში
2 რისკების მართვა
 • მორალური რისკები
 • პასუხისმგებლობის რისკები
 • ფინანსური რისკები
 • ბიზნესის წყვეტის რისკები
3 სამუშაოების ჩამონათვალი
 • ტრენინგები
  •     -შრომის უსაფრთხოება
  •     -რისკების შეფასება სამუშაო ადგილზე
  •     -სახანძრო უსაფრთხოება
  •     -ელექტრო უსაფრთხოება
  •     -ტრანსპორტის უსაფრთხოება
  •     -საწყობის უსაფრთხოება
  •     -პირველადი სამედიცინო დახმარება
  •     -საგანგებო სიტუაციაში მოქმედება
 • სამუშაო ადგილზე არსებული რისკების შეფასება
 • უსაფრთხოების წესების იმპლემენტაცია
 • სამუშაო ადგილის ინსპექტირება და აუდიტი
  •     -ადგილზე არსებული საფრთხეების იდენტიფიცირება
  •     -გამოსასწორებელი რეკომენდაციების შედგენა
  •     -არსებული დოკუმენტაციის შესწავლა
  •     -კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა
 • უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გაზომვითი სამუშაოები
  •     -ტენიანობა
  •     -ჰაერის სიჩქარე
  •     -ხმაური
  •     -სინათლის დონე
  •     -ვიბრაცია
  •     -მავნე ნივთიერებები
 • აკრედიტირებული თანამშრომლის მომსახურება
 • ინციდენტის გამოძიება და რეპორტინგი
 • ქვეკონტრაქტორი კომპანიები
 • რეგულარული რეპორტინგი მიმდინარე საკითხების სტატუსზე